2°C mgła

Warsztaty woklane dla twojego dziecka całkowicie za darmo

Kursy i szkolenia, Warsztaty woklane twojego dziecka całkowicie darmo - zdjęcie, fotografia

Czy twoje dziecko ciągle biega po domu i nuci znane melodie? Kocha muzykę i z chęcią by pośpiewało na wielkiej scenie? Pierwszy krok ku temu jest bardzo prosty. Darmowe warsztaty woklane na Ursynowie.

Warsz­ta­ty są wpro­wa­dze­niem do pra­cy nad gło­sem i cia­łem. Po­przez ćwi­cze­nia wo­kal­ne, fi­zycz­ne i re­lak­sa­cyj­ne, uczestni­cy po­zna­ją tech­ni­ki pra­cy nad od­de­chem, brzmie­niem oraz bar­wą. Za­ję­cia po­ma­ga­ją w od­na­le­zie­niu wła­sne­go gło­su, uwol­nie­niu moż­li­wo­ści w nim drze­mią­cych i od­kry­ciu jego siły.

Gdzie? Warsztaty odbywają się w Domu Sztuki SMB „Jary”. Wiolinowa 14, 00-001 Warszawa. 

O której? Od godziny 16:00 do godziny 17:30. 

Warsztaty woklane dla twojego dziecka całkowicie za darmo komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się